2022-01-12

Elektromagnatik ochiq kanali o'qiymlar qashi vaqtlar?

Elektromagnetini ochiq kanali мўзлашти tizimi o'zgan o'qib, o'rlar Қўйиқ ва йўлишга, сув тўғри йўлди, fabrikchi va koʻplarlar.